top of page

polityka prywatności

Z poniższego dokumentu można uzyskać informacje:

 1. jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem ze strony i jakie są zasady przetwarzania tych danych;

 2. kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;

 3. jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Administratora;

 4. jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Administratora;

 5. w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

Reguły, o których mowa w niniejszym dokumencie są zgodne z obowiązującym prawem w Polsce, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (jako „RODO”). Pełną treść rozporządzenia można znaleźć na oficjalnej witrynie z tekstami prawa Unii Europejskiej pod adresem:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Pojęcia używane w niniejszej Polityce

Serwis – to serwis internetowy prowadzony pod adresem: www.newmoon-cosmetics.com

Administrator – to osoba, która prowadzi Serwis i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie, będąca administratorem (danych osobowych) w rozumieniu RODO. Administratorem jest: Barbara Rzepnicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CORPFLASH Sp. z o.o. , adres: Podostrówek 25, pod pocztowy 16-150 Suchowola, NIP: 5451815132, e-mail: textnewmoon@gmail.com

Użytkownik – to osoba korzystająca z Serwisu.

Zakres danych Użytkownika, które są przetwarzane oraz podstawy prawne przetwarzania

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe o Użytkownikach, związane z korzystaniem z Serwisu. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Administrator (administrator danych osobowych). Dane osobowe mogą być przetwarzane w Serwisie w następujących przypadkach.

 1. Przeglądanie strony – usługi Google

W momencie odwiedzin Serwisu przez Użytkownika mogą być przetwarzane jego dane osobowe związane z zachowaniem w internecie (w szczególności w Serwisie) za pośrednictwem usług statystycznych Google Analytics lub marketingowych Google Ads. Dane Użytkownika gromadzone za pośrednictwem tych usług podlegają profilowaniu.

 • podmiot przetwarzający dane: Google (na terenie Unii Europejskiej – Google Ireland Limited, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) oraz partnerzy współpracujący z Google;

 • zakres danych: dane Użytkownika o zachowaniu na stronie, adres IP (który podlega anonimizacji), lokalizacja, aktywność w internecie oraz unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies;

 • cel przetwarzania: udoskonalanie witryny i oferty Administratora, promowanie usług Administratora;

 • podstawa przetwarzania: w przypadku usług statystycznych i marketingowych: art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda wyrażona przez Użytkownika) oraz art. 6. ust. 1. lit. f (uzasadniony interes Administratora polegający na analizie zachowań Użytkowników w celu rozwijania Serwisu oraz usług Administratora);

 • czas przetwarzania: okres korzystania z usług statystycznych lub marketingowych przez Administratora, do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wniesienia przez niego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Użytkownik może wyłączyć usługi Google Analytics w każdej chwili zmieniając ustawienia cookies w przeglądarce lub dokonując wyboru na stronie internetowej: http://www.google.pl/settings/ads. W celu ustawienia (włączenia lub wyłączenia) przekazywania informacji do partnerów Google odpowiednich zmian można dokonać pod adresem: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

 1. Przeglądanie strony – usługi Facebook

W momencie odwiedzin Serwisu przez Użytkownika mogą być przetwarzane jego dane osobowe związane z zachowaniem w internecie (w szczególności w Serwisie) za pośrednictwem usług statystycznych i marketingowych dostarczanych przez Facebook. Dane Użytkownika gromadzone za pośrednictwem tych usług podlegają profilowaniu.

 • Dane są przetwarzane przez dwa podmioty, które są współadministratorami: przez Administratora oraz przez Facebook (na terenie Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia);

 • zakres danych: dane Użytkownika o zachowaniu na stronie, adres IP oraz unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies, w tym dane związane z kontem Użytkownika w portalu Facebook i korzystaniem przez Użytkownika z portalu Facebook;

 • cel przetwarzania: udoskonalanie witryny i oferty Administratora, prowadzenie działań marketingowych, umożliwienie interakcji z Użytkownikiem za pośrednictwem portalu Facebook;

 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika) oraz art. 6. ust. 1. lit. f (uzasadniony interes Administratora polegający na analizie zachowań Użytkowników w celu rozwijania Serwisu oraz usług Administratora);

 • czas przetwarzania: okres korzystania z usług statystycznych lub marketingowych przez Administratora, do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika lub wniesienia przez niego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. Formularz kontaktowy oraz formularz zamówienia.

W Serwisie znajdują się formularze pozwalające na przesłanie wiadomości Administratorowi i otrzymanie odpowiedzi na podany przez Użytkownika adres e-mail lub wysłanie zamówienia.

 • Dane są przetwarzane przez Administratora.

 • Zakres danych: dane podane w treści formularza, w szczególności imię, nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, telefon, adres IP urządzenia, z którego Użytkownika odwiedza Serwis i przeglądarki internetowej (user-agent) oraz ewentualne unikalne identyfikatory zawarte w plikach cookies, w tym dane związane z kontem Użytkownika w portalu Facebook i korzystaniem przez Użytkownika z portalu Facebook (w ramach usług, o których mowa wyżej w punktach 1 i 2);

 • cel przetwarzania: odpowiedź na wiadomość Użytkownika, realizacja zamówienia, reakcja na żądanie Użytkownika zgłoszone w wiadomości;

 • podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania celów podanych wyżej – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości odpowiedzi lub zareagowania na wiadomość lub żądanie Użytkownika;

 • podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika) oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy)

 1. Dokonywanie zakupów w sklepie internetowym

W Serwisie można składać zamówienia w ramach modułu sklepu internetowego. Prawidłowa realizacja procesu zamówienia wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

 • Dane są przetwarzane przez Administratora.

 • Zakres danych: dane podane w treści formularza w sklepie internetowym, w szczególności imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres (ulica, kod pocztowy, miasto), telefon, adres e-mail, adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis, dane jego przeglądarki internetowej (user-agent) oraz indywidualne identyfikatory nadane w związku z korzystaniem ze sklepu internetowego (obsługi koszyka, finalizacji zamówienia itp.);

 • cel przetwarzania: realizacja zamówienia w ramach sklepu internetowego;

 • podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania celu podanego wyżej – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości zrealizowania zamówienia;

 • podstawa przetwarzania: oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny wynikający z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych);

 • czas przetwarzania: przez okres realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron.

Podmioty, które mają dostęp do danych Użytkownika

Poza Administratorem, w ograniczonym zakresie dostęp do danych osobowych ma Google (na terenie Unii Europejskiej – Google Ireland Limited, adres: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), który realizuje usługi statystyczne i marketingowe na rzecz Administratora a także Facebook (na terenie Unii Europejskiej – Facebook Ireland Ltd., adres: 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia), który prowadzi stronę Administratora w portalu Facebook oraz świadczy usługi statystyczne i marketingowe na rzecz Administratora.

W ramach dokonywania zakupów w sklepie internetowym, Administator przekazuje też niektóre dane podmiotom świadczącym usługi płatności online za zakupy.

Ponadto, Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom, z którymi współpracuje Administrator, np. świadczącym usługi hostingowe, prawne, księgowe, spedytorskie.

W przypadkach przewidzianych przez prawo, Administrator może przekazać dane organom państwa.

Miejsce przetwarzania danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,

 2. prawo do sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 4. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika), przy czym nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej odwołaniem,

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora),

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:

 1. prawo do żądania usunięcia danych osobowych

 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 3. prawo do przenoszenia danych osobowych,

Ochrona prywatności danych Użytkownika

Elementy interaktywne Serwisu (jak np. formularz kontaktowy, formularz zamówienia, dokonywanie zakupu w module sklepu internetowego) korzystają z bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.

Administrator dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

Fizyczne bezpieczeństwo jest zapewnione przez szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot, który udostępnia Serwis w internecie.

Pliki cookies (ciasteczka) i ich związek z Użytkownikiem

W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w postaci niewielkich plików tekstowych. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.

Serwis wykorzystuje różne typy plików cookies.

Pierwsza kategoria to pliki związane z prawidłowym funkcjonowaniem, które muszą być w użyciu, aby Użytkownik skorzystał z Serwisu oraz by wszystkie funkcje Serwisu działały poprawnie (np. aby Serwis był poprawnie wyświetlany na urządzeniu Użytkownika, aby poprawnie funkcjonowało składanie zamówień w sklepie internetowym). W szczególności, takimi plikami są ciasteczka Google Captcha, które pozwalają ustalić, czy osobą wysyłającą w ramach Serwisu zapytania lub składającą zamówienia jest prawdziwy człowiek, czy złośliwy robot.

Druga kategoria to pliki cookies związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie. Pliki te służą realizacji usług statystycznych lub marketingowych przez Google oraz Facebook na rzecz Administratora.

Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich. Jednakże, Użytkownik przy pierwszym wejściu do Serwisu będzie mógł zdecydować, czy wyraża zgodę na pliki cookies dotyczące usług dostarczanych przez Google oraz Facebook.

Ustawienia plików cookies te mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może także zarządzać wyborem plików cookies związanych z usługami reklamowymi za pośrednictwem strony internetowej: http://www.youronlinechoices.eu/.

Pozostałe dane o Użytkownikach

Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych pomocniczych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora serwera. Zawartość tych danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.NEWMOON-COSMETICS.COM

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD 23.11.2022 r.

§1

DEFINICJE

1. Użyte w niniejszym dokumencie terminy mają następujące znaczenie:

1) Regulamin – niniejszy regulamin;

2) Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.newmoon-cosmetics.com;

3) Sprzedający – CORPFLASH Sp. z o.o. Podostrówek 25, 16-150 Suchowola, NIP 5451815132, REGON: 360906061

4) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta między Sprzedającym a Kupującym;

5) Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze Sklepu;

6) Kupujący – każdy podmiot zawierający Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu;

7) Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

8) Towary – produkty prezentowane w Sklepie;

9) Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.);

10) Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady zawierania Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu prowadzonego przez Sprzedającego.

2. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: texnewmoon@gmail.com, telefonicznie pod nr tel.: +48 695 335 250  lub pisemnie na adres: CORPFLASH Sp. z o.o., Podostrówek 25, 16-150 Suchowola

3. Wszelkie informacje o Towarach umieszczone w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Korzystanie ze Sklepu jest bezpłatne. Użytkownik ponosi opłaty za korzystanie z Internetu zgodnie z umową łączącą go z dostawcą internetu.

5. Do przeglądania Sklepu i korzystania z niego niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową Google Chrome lub inną zgodną ze standardami wskazanych przeglądarek.

§3

FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Sklep Internetowy umożliwia:

1) zapoznanie się z asortymentem Sprzedającego;

2) uzyskanie informacji o właściwościach Towarów;

3) złożenie Zamówienia, w tym wybór sposobu dostawy, spośród dostępnych w Sklepie, określenie adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura oraz wybór sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie;

4) dostęp do dokumentów, których udostępnienie w Sklepie jest w świetle prawa obowiązkowe (takich jak: Regulamin, Polityka prywatności, informacje dot. cookies).

OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązany jest do:

1) korzystania ze Sklepu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, przepisami prawa i dobrymi obyczajami;

2) niekorzystania ze Sklepu do działania na szkodę Sprzedającego lub osób trzecich

3) niewprowadzania do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

§4

CENY TOWARÓW 

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ostateczna należność ustalona jest na podstawie automatycznie obliczonych cen za poszczególne Towary, wraz z doliczonym kosztem dostawy, na podstawie wyboru dokonanego przez Kupującego.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedażowych oraz do wprowadzania w nich zmian zgodnie z regulaminami takich akcji. Uprawnienie to nie ma wpływu na ceny Towarów, co do których Zamówienie zostało przyjęte poza okresem promocji lub wyprzedaży określonym w warunkach akcji promocyjnych i wyprzedażowych.

DANE OSOBOWE

1. Sprzedający zapewnia, że dane osobowe Użytkowników przesyłane do Sprzedającego w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu podlegają ochronie na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Zasady na jakich są przetwarzane przez Sprzedającego dane osobowe określa Polityka prywatności i plików cookies.

§ 5

REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SKLEPU

1. Wszelkie zastrzeżenia co do sposobu funkcjonowania Sklepu mogą być kierowane przez Użytkowników pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: textnewmoon@gmail.com, lub pisemnie: CORPFLASH Sp.z o.o. Podostrówek 25, 16-150 Suchowola

§ 6

ZMIANA REGULAMINU

1. Zmiana Regulaminu wymaga poinformowania Użytkowników przez łączne dokonanie następujących czynności:

a. umieszczenie informacji o zmianach na stronie głównej Sklepu wraz z treścią nowego regulaminu i zestawieniem wprowadzanych zmian;

b. utrzymywanie powyższych informacji na stronie głównej Sklepu przez co najmniej 14 kolejnych dni (nie krócej niż do dnia, na który zaplanowane jest wprowadzenie zmian).

2. Udostępnienie Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu w sposób wskazany w ust. 1 następuje nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmian.

3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Użytkowników przed wejściem zmian w życie.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują bezwzględnie wiążące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Prawem właściwym dla sporów związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego jest prawo polskie. 

3. Spory związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego rozpoznawane będą przez polskie sądy powszechne właściwe rzeczowo i miejscowo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 z późn. zm.).

4. Postanowienia ust. 2 i 3 nie uchybiają bezwzględnie wiążącym przepisom prawa ustanawiającym odmienną właściwość prawa lub jurysdykcję.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.

METODY PŁATNOŚCI

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

bottom of page